Kyrsten Sinema Sponsored HB2294 on 01/15/2010

HB2294 - Arizona

Business license; ethics pledge

Sponsored by Kyrsten Sinema