Kyrsten Sinema Sponsored HB2274 on 01/14/2010

HB2274 - Arizona

Voter registration; permanent early voting

Sponsored by Kyrsten Sinema