Nancy K. Barto Sponsored SB1087 on 01/13/2010

SB1087 - Arizona

(now: behavior analyst; exemption from licensure)

Sponsored by Nancy K. Barto