Nancy K. Barto Sponsored SB1086 on 01/13/2010

SB1086 - Arizona

Strangulation; suffocation; aggravated assault

Sponsored by Nancy K. Barto