Nancy K. Barto Sponsored HB2212 on 01/13/2010

HB2212 - Arizona

Postsecondary institutions; housing priority

Sponsored by Nancy K. Barto