Bobby Singleton Co-Sponsored SB345 on 11/22/2008

SB345 - Alabama

Taxation

Co-Sponsored by Bobby Singleton